twitter facebook
2.4 GHz (802.11b/g)
Model Freq. [Ghz] HW/VW[deg] Gain[dBi] Pol. Radio space PDF
OMD2409V2.4 – 2.5360/129V
pdf
OMD2412V2.4 – 2.5360/612V
pdf
PAT24092.4 - 2.560/659V/H
pdf
PAT24142.4 – 2.538/3814V/H
pdf
PAT24192.4 - 2.520/2019V/H
pdf
PAT2416DP2.4 - 2.520/402x16dual H&V
pdf
PAT2419DP2.4 - 2.520/202x19dual H&V
pdf
PAT2419DPx22.4 - 2.520/204x192xdual H&V
pdf
MRA24142.4 - 2.538/3814V/H
pdf
MRA2412DP2.4 - 2.538/602x12dual H&V
pdf
PRA24142.4 – 2.538/3814V/H
pdf
SRA24192.4 - 2.520/2019V/H
pdf
SRA2414DP2.4 - 2.538/382x14dual H&V
pdf
SRA2416DP2.4 - 2.520/382x16dual H&V
pdf
SEC2415V2.4 - 2.590(-3dB), 120 (-6dB)15V
pdf
SEC2415H2.4 - 2.590(-3dB), 120 (-6dB)15H
pdf
SEC2415DP2.4 - 2.590(-3dB), 120 (-6dB)2x15dual H&V
pdf
PRO-SEC2415DP2.4 - 2.590(-3dB), 120 (-6dB)2x15dual H&V
pdf
PRO-SEC2415V2.4 - 2.590(-3dB), 120 (-6dB)15V
pdf
PRO-SEC2415H2.4 - 2.590(-3dB), 120 (-6dB)15H
pdf
SRA-SE2414DP2.4 - 2.590/182x14dual H&V
pdf
PAT26142.4 – 2.538/3814V/H
pdf
SRA2416DP2.4 - 2.520/382x16dual H&V
pdf
SEC-XL24/50DP  2.4 & 590(-3dB), 120 (-6dB)2x15 in 2.4GHz & 2x18 in 5GHz2xdual H&V
pdf
PRO-SEC-XL24/50DP  2.4 & 590(-3dB), 120 (-6dB)2x15 in 2.4GHz & 2x18 in 5GHz2xdual H&V
pdf
PAT2419DPx22.4 - 2.520/202x19dual H&V
pdf
PAT2319DPx22.2 - 2.520/204x192xdual H&V
pdf
SEC24/50-3x3  2.4 & 540(-3dB)3x13 at 2.4GHz & 3x13 at 5GHz3x3 MIMO
pdf
SEC24/50-3x3  2.4 & 590(-3dB)3x14 at 2.4GHz & 3x16 at 5GHz3x3 MIMO
pdf
PRA24142.4 – 2.538/3814V/H
pdf